Het CBS verbetert beleid door de relatie tussen SDG’s en circulaire economie in beeld te brengen

Hoe beïnvloeden de Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties en de circulaire economie elkaar? Op 18 maart 2022 publiceerde het CBS een rapport dat de aard van deze relatie nader onderzoekt. De resultaten maken het onder andere mogelijk om constructieve en realistische toekomstscenario’s te maken.

Een duurzame economie

Met de SDG’s streven alle lidstaten van de Verenigde Naties naar een duurzame toekomst. Ook Nederland heeft zich aan deze doelen gecommitteerd. Het CBS monitort de voortgang in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De resultaten zijn jaarlijks terug te vinden in de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s. 

Daarnaast werkt Nederland sinds 2016 aan een programma voor circulaire economie. Dit programma krijgt, onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) steeds concretere doelen. CBS-onderzoeker Roel Delahaye: ‘De circulaire economie is een middel om de economie duurzamer te maken en sluit daarin direct aan bij de SDG’s van de Verenigde Naties.’

Synergie onderzocht

Delahaye: ‘Daarnaast hebben we onderzocht hoe we als CBS iets kunnen zeggen over de synergie tussen de SDG’s en de doelen die horen bij het programma voor de circulaire economie. Die doelen kunnen elkaar namelijk versterken, maar ook tegenwerken.’ 

Het CBS presenteert in het rapport een aantal indicatoren dat de verbinding tussen SDG’s en circulaire economie beter weergeeft. ‘We zien duidelijk dat de transitie naar een circulaire economie de subdoelen van verschillende SDG’s beïnvloedt. Onder meer recycling, efficiënt grondstofgebruik en substitutie kunnen vaak worden gerelateerd aan SDG-indicatoren. Andersom werkt het ook: onder meer de SDG-indicatoren over afval en economisch belang zeggen iets over de circulaire economie.’

Wereldwijde agenda als uitgangspunt

Judith Maas is directeur van de Stichting SDG Nederland, die alle partijen verbindt die zich in Nederland bezig houden met SDG’s. Zij vindt het een goed idee om de SDG’s te koppelen aan de indicatoren van het programma voor circulaire economie. ‘De SDG’s vormen de enige duurzame agenda die compleet is en waar wereldwijd consensus over bestaat. Het mooie aan deze agenda is de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Tegelijkertijd maakt die breedte het lastig. In Nederland heeft de rijksoverheid ervoor gekozen om de SDG’s binnen het bestaande beleid in te vullen. Wij als stichting denken dat het goed zou zijn om de SDG’s aan de voorkant van het beleid te zetten. Dus om ze als uitgangspunt te nemen.’ Zo voorkom je volgens Maas dat je fouten maakt doordat het streven naar het ene doel het streven naar het andere doel in de weg zit. 

Prijs of milieueffecten?

Beleidsmaker André Rodenburg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legt uit dat het ministerie bij het programma circulaire economie eerst vooral gefocust was op ondernemers en op de grondstoffen zelf. ‘Nu kijken we breder, bijvoorbeeld naar de manier waarop mensen keuzes maken als ze een product kopen. Letten ze daarbij alleen op de prijs of bijvoorbeeld ook op milieueffecten? We willen ons de komende tijd ook meer richten op het onderwijs en op medewerkers van bedrijven. Als er meer producten gerecycled of gerepareerd moeten worden, moeten zij namelijk over andere vaardigheden beschikken.’

Perspectief ondersteunt beleid

Bij het meten van duurzaamheidsdoelen is een lange adem nodig, benadrukt Rodenburg. ‘Het is belangrijk dat in de komende tien jaar tijdreeksen komen om te kijken of dat wat we willen bereikt wordt. Ik wil benadrukken dat het goed is om te blijven kijken naar de hele breedte: we hebben met veel ontwikkelingen te maken, op het gebied van digitalisering, op het gebied van geopolitiek, etc. Het CBS zou samen met de planbureaus kunnen werken aan scenario’s voor de toekomst. Dat geeft mensen handelingsperspectief. Dan zien ze waarvoor bepaalde duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn en waarvoor zij het doen. Dat zou het beleid kunnen ondersteunen.’

Dit artikel is een aangepaste versie van een artikel van het CBS. Het oorspronkelijke artikel vindt u hier.

Beeld: SDG Nederland

Deel dit artikel

Related news

Bij Demcon vinden innovaties hun tehuis

Nooit meer tanken met de Lightyears van DID-ambassadeur Gearte Nynke Noteboom

Stelling: Verbeelding is hetzelfde als innovatie

Jeangu Macrooy laat 20 april horen hoe de artiest zichzelf met zijn derde album innoveerde

𝑴𝒂𝒈𝒊𝒄 50 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅: wie wordt het?

Een kroniek van de kunstenaar in de bunker op Vliegveld Twenthe

22% + 22%

Korting

22-02-2022 van

22:00 uur tot 22:22 uur

Kortingscode: DID22

April